O nas

Organizatorem Programu www.polecanydekarz.pl jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń, na zlecenie Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, producenta pokryć dachowych i systemów rynnowych oferującego na polskim rynku marki Ruukki, Plannja i Siba.

Dla kogo stworzyliśmy portal?

Strona polecanydekarz.pl to prosta wyszukiwarka internetowa, stworzona z myślą o inwestorach poszukujących polecanego wykonawcy pokryć dachowych.

Dlaczego warto korzystać z portalu?

Portal tworzony jest przez inwestorów dla inwestorów. Oznacza to, że na stronie znajdują się jedynie Ci wykonawcy, którzy po zakończonej pracy otrzymali od klienta pisemne uznanie swoich kwalifikacji, tzw. Polecenie. Portal jest bezpłatny, zarówno dla inwestorów jak też dla wykonawców.

Polecenie – jak to działa?

Wykonawca po zakończonej pracy występuje o potwierdzenie wykonania montażu dachu. Jeżeli inwestor jest zadowolony z jakości usługi podpisuje Polecenie. Następnie Polecenie trafia do weryfikacji. W przypadku pierwszej pozytywnej weryfikacji wizytówka Poleconego Dekarza jest publikowana w portalu, a kolejne Polecenia są dopisywane do jego konta.

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Program – program pn. „www.polecanydekarz.pl” organizowany przez spółkę Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń, którego zasady reguluje niniejszy regulamin.
 2. Organizator  - Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000220259, Sąd  Rejonowy w Toruniu VII Wydział  Gospodarczy Krajowego  Rejestru  Sądowego, posiadająca numer NIP: 1132517031, Regon 015838591. email , tel. 56 653 98 78
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
 4. Ruukki – spółka Ruukki Polska Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów,  NIP 5220006438.
 5. Dekarz – przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wykonujący usługi dekarskie z wykorzystaniem materiałów z asortymentu Ruukki, Plannja oraz Siba.
 6. Przedstawiciel – przedstawiciel handlowy spółki Ruukki.
 7. Inwestor – osoba fizyczna, która korzysta z usług Dekarza w zakresie montażu materiałów w asortymentu Ruukki, Plannja, Siba.
 8. Serwis –  serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem: www.polecanydekarz.pl.
 9. Karta Rejestracji – formularz rejestracyjny Dekarza, umożliwiający przystąpienie do Programu.
 10. Karta Rekomendacji – karta, w której Inwestorzy mogą wystawić rekomendację Dekarzowi za wykonaną usługę.
 11. Wizytówka Dekarza – zbiór informacji na temat Dekarza umieszczony w Serwisie.
 12. Użytkownik – użytkownik Serwisu: osoba wyszukująca informacji o Dekarzach i ich Wizytówkach.
 13. Administrator danych - Ruukki Polska Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów.

Warunki przystąpienia do Programu

 1. W celu przystąpienia do Programu Dekarz jest zobowiązany spełnić poniższe warunki:
  1. prawidłowo wypełnić Kartę Rejestracji,
  2. dostarczyć na adres Organizatora wypełnioną Kartę Rejestracji.
 2. Organizator dokonuje rejestracji Dekarza w Serwisie na podstawie otrzymanej Karty Rejestracji. Pod uwagę brane są wyłącznie prawidłowo wypełnione Karty Rejestracji. Organizator umieszcza w Serwisie Wizytówkę Dekarza zawierającą: nazwę, dane adresowe Dekarza, dane kontaktowe, krótki opis firmy, obszar wykonywanych inwestycji, ewentualne rekomendacje Inwestorów wraz ze zdęciami usług dekarskich wykonanych przez tego Dekarza. Dekarz jest zobowiązany przekazywać Organizatorowi wszelkie zmiany dotyczące swoich danych osobowych i je aktualizować na bieżąco.
 3. Zadaniem Dekarza jest zebranie od swoich Inwestorów wypełnionych Kart Rekomendacji i dostarczenie ich na adres Organizatora.
 4. Inwestor w celu udzielenia rekomendacji Dekarzowi jest zobowiązany prawidłowo wypełnić Kartę Rekomendacji
 5. Dekarz przesyła wypełnione karty (Kartę Rejestracji oraz Kartę Rekomendacji) pocztą/kurierem na adres Organizatora lub wysłać za pomocą MMS-a na numer telefonu 884 942 423 lub wysyła pocztą elektroniczną na adres: . Do przesłanej rekomendacji można dołączyć zdjęcia z realizacji/wykonania usługi dekarskiej (np. zdjęcie domu przed i po wykonanej usłudze).
 6. Organizator oraz Ruukki nie ponosi odpowiedzialności za treść rekomendacji przekazywanych przez Inwestorów.

Warunki świadczenia usług Serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik Serwisu musi spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Dekarzach oraz korzystać z wyszukiwarki Dekarzy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Organizator dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

Wizytówki Dekarzy

 1. Utworzenie Wizytówki nowego Dekarza leży po stronie Organizatora.
 2. Wizytówka Dekarza obejmuje: nazwę, dane adresowe Dekarza, dane kontaktowe, krótki opis firmy, obszar wykonywanych inwestycji, rekomendacje Inwestorów wraz ze zdęciami inwestycji zrealizowanych przez tego Dekarza.
 3. Jeden Dekarz może mieć wyłącznie jedną Wizytówkę. Niedozwolone jest utworzenie Wizytówki wspólnej dla kilku Dekarzy.
 4. Dekarz, który nie jest uczestnikiem Programu, ale chciałby posiadać Wizytówkę w Serwisie, powinien przesłać zapytanie mailem na adres e-mail lub wypełnić formularz kontaktowy.

Opinie i informacje o Dekarzach

 1. Informacje na temat Dekarza wraz z opiniami Inwestorów umieszczane są w Serwisie wyłącznie przez Organizatora. Organizator wprowadza do Serwisu wyłącznie informacje o Dekarzach, którzy są uczestnikami Programu. Opinie Inwestorów mogą być weryfikowane przez Organizatora przed ich zamieszczeniem w Serwisie.
 2. Opinie Inwestorów i informacje o Dekarzach publikowane w Serwisie mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Dekarza. Opinie muszą być zgodne z prawdą.
 3. Informacje na temat Dekarzy oraz opinie i Inwestorów nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp.
 4. Każdy Dekarz ma prawo zażądać usunięcia informacji/zdjęć znajdujących się w Wizytówce tego Dekarza lub usunięcia swojej Wizytówki z Serwisu. Każdy Inwestor ma prawo zażądać usunięcia informacji/zdjęć przekazanych na temat Dekarza, którego Inwestor opiniował. Żądanie należy zgłosić za pomocą wiadomości e-mail na adres . Dane są usuwane wyłącznie przez Organizatora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych pozyskanych w ramach tego serwisu WWW jest Ruukki Polska Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów. Dla akcji promocyjnych organizowanych przez Ruukki Polska Sp. z o.o., spółka może występować jaki Administrator danych osobowych lub podmiot przetwarzający zwany też Organizatorem, zależnie od założeń i celowi jakie ma służyć realizowana promocja.

Dla organizowanych akcji promocyjnych – loterii, konkursów itd. w których Ruukki Polska Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów występuje jako Administrator danych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej: „RODO”) informujmy uczestników akcji promocyjnych, że:

 1. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnych pozyskane w konkretnej akcji przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją danej akcji promocyjnej, tj. mogą być przetwarzane w celu przyjmowania zgłoszeń do akcji promocyjnej, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem danej akcji promocyjnej, w tym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;
 2. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej przetwarzane są w związku z ich przystąpieniem do konkretnej akcji, na podstawie: art. 23 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm. (dalej: „UODO”), oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
 3. Podanie danych osobowych przez uczestników akcji promocyjnej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w akcji. Odmowa podania danych osobowych, jeżeli podanie danych jest wymagane regulaminem konkretnej akcji, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w akcji promocyjnej;
 4. W ramach realizowanych promocji mogą być przetwarzane kategorie danych osobowych:
  1. dane identyfikujące osobę: PESEL, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, obywatelstwo, podpis, wizerunek;
  2. dane adresowe: adres zamieszkania – ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy;
  3. dane adresowe i teleadresowe (adres e-mail, numer lub numery telefonów);
  4. dane rozliczeniowe-podatkowe: numer konta bankowego, NIP;
  5. dane identyfikujące osobę w Internecie: adres IP, informację umożliwiające identyfikację urządzenia, osoby wyświetlającej strony internetowe realizowanych promocji lub stron informacyjnych Administratora danych.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą Administrator danych zapewnia rzetelność, przejrzystość przetwarzania i gwarantuje każdej osobie, której dane dotyczą możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. Uczestnikom akcji promocyjnej przysługuje:
  1. prawa dostępu do danych – można zwrócić się do Administratora danych z wnioskiem o otrzymanie informacji czy Administratora danych przetwarza dane osobowe.  Zgodnie z przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administratora danych przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz prawo uzyskania ich kopii;
  2. prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administratora danych nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  3. prawa do przenoszenia danych – każda osoba, której dane dotyczą może złożyć wniosek o przeniesienie danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi danych. Dane osobowe będą przekazywane w formie pliku zaszyfrowanego, zabezpieczonego hasłem tylko osobie której dane dotyczą.
  4. prawa do ograniczenia przetwarzania danych – każda osoba, której dane dotyczą, może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w którym wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator danych nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych;
  5. prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Administrator danych z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych swoich danych osobowych, jak też poinformować Bank o zmianie swoich danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Sprzeciw można złożyć listownie na adres Administratora danych;
  7. prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym momencie osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. W sprawach dotyczących przetwarzanych danych osobowych uczestnicy akcji promocyjnych mogą skontaktować się z „Inspektorem danych osobowych” powołanym przez administratorem danych osobowych w następujący:
  1. pisząc na adres Ruukki Polska Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 7. Uczestnikom akcji promocyjnej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO;
 8. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej mogą być przekazane przez administratora danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji przez administratora obowiązków organizatora akcji wynikających z regulaminu danej akcji oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom udostępniającym bramki sms, podmiotom uczestniczącym w realizacji nagrody, podmiotom świadczącym usługi pocztowe /kurierskie w celu doręczenia nagród, organom administracji skarbowej, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo;
 9. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkretną akcją promocyjną. Dane osobowe laureatów akcji promocyjnej mogą być przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;
 10. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 11. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej nie będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.